อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ ๖ - บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.พ. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   การฝึกอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย   18 ก.พ. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง   18 ก.พ. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนริมคลองวังเจ้า   18 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิศสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว   18 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    18 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒”   18 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒”   18 ก.พ. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ(การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม)   18 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา   18 ก.พ. 2562 3
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1986